Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Dezvoltare al Municipiului Buzău

Cap. I: Dispoziții generale

Art. 1 Consiliului de Dezvoltare al Municipiului Buzău (denumit în continuare CDMB) este structura cetățenească de reflecție și dezbatere, fără personalitate juridică, care se întrunește sub autoritatea Primarului Municipiului Buzău, având rol consultativ în procesul de planificare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a Viziunii 2030, strategiei, planurilor și programelor de dezvoltare ale municipiului Buzău.
Art. 2
(1) CDMB se organizează și funcționează potrivit prezentului regulament.
(2) Durata mandatului de funcționare al CDMB este una nedeterminată.

Cap. II: Componența CDMB

Art. 3
(1) CDMB este format dintr-un număr de 40 la 60 de membri, împărțiți în patru comisii de specialitate, în funcție de expertiza profesională: Comisia Economică, Comisia Socială, Comisia Educațională și Comisia de Cultură.
(2) Pe lângă CDMB mai funcționează un Grup de Convergență/GC și un Secretariat Tehnic/ST.
(3) Membrii CDMB sunt confirmați anual de Primarul Municipiului Buzău în ședință comună, în luna decembrie.
(4) Membrii CDMB sunt titulari. Ei nu pot fi înlocuiți de alți membri ai societății buzoiene, prin delegare de competență.
(5) Nominalizarea și retragerea nominalizării membrilor CDMB se face, la propunerea Primarului, prin votul a jumătate plus unul din membrii CDMB și se consemnează în scris de către secretariatul tehnic al CDMB, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării deciziei.
(6) Modificarea numărului de membri ai CDMB, precum și orice modificare adusă prezentului regulament se stabilesc prin hotărârea Primarului Municipiului Buzău.
(7) La ședințele CDMB, din plen sau din comisii, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și alți membri ai CDMB, reprezentanți ai instituțiilor sau organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, reprezentanți ai unităților de învățământ și cercetare, ai asociațiilor și fundațiilor, ai societății civile sau ai instituțiilor europene, membri ai presei locale și centrale. Aceștia pot lua cuvântul și pot face recomandări numai în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitați să participe la reuniune. Persoanele care au calitatea de invitați în cadrul reuniunilor CDMB au obligația de a respecta prevederile art. 21 lit. a) și c)”.
(8) Grupul de Convergență/GC este modulul format din câte 1-2 reprezentanți din fiecare Comisie, care armonizează, în ședință separată, planurile elaborate de cele 4 Comisii și le integrează în documente de nivel superior (strategie, viziune).
(9) Secretariatul Tehnic/ST este structura responsabilă de consemnarea discuțiilor din CDMB, elaborarea formei tehnice a documentelor, informarea și comunicarea internă și externă a membrilor CDMB, a mass-media și a cetățenilor.

Cap. III: Atribuțiile CDMB

Art. 4 CDMB asigură planificarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Viziunii 2030, strategiei, planurilor și programelor de dezvoltare ale municipiului Buzău, exercitând în acest sens următoarele atribuții:
a) stabilește numărul și structura documentelor elaborate;
b) stabilește calendarul și etapele de planificare ale proiectelor;
c) stabilește responsabilitățile individuale în cadrul Comisiilor;
d) validează schimbările de componență ale membrilor Comisiilor, propuse de Primar;
e) este responsabil de atragerea de parteneri pentru proiect;
f) monitorizează permanent progresul activității și înaintează trimestrial Primarului, rapoarte despre stadiul elaborării documentelor și despre nivelul implementării obiectivelor de dezvoltare prevăzute de acestea;
g) amendează Regulamentul de organizare și funcționare și Calendarul de activități și le înaintează pentru aprobare Primarului;
h) respectă regulile de conduită și de confidențialitate stabilite prin prezentul regulament.

Cap. IV: Organizarea CDMB

Art. 5 Primarul Municipiului Buzău conduce activitatea CDMB prin exercitarea următoarelor atribuții:
a) convoacă reuniunile CDMB pe comisii sau în plen și conduce lucrările acestora în condițiile realizării cvorumului. Cvorumul este stabilit ca fiind egal cu 2/3 din numărul membrilor comisiei, respectiv al plenului CDMB;
b) ia toate măsurile necesare pentru realizarea consensului în adoptarea deciziilor CDMB;
c) aprobă lista invitaților, precum și agenda reuniunilor;
d) semnează documentele elaborate de CDMB și minutele ședințelor;
e) analizează propunerile de convocare a reuniunilor extraordinare și decide convocarea acestora, în condițiile art. 12 alin. (2);
f) reprezintă CDMB în relațiile cu terții;
Art. 6
a) În situațiile în care Primarul nu poate participa la reuniunile comisiilor CDMB, coordonarea ședințelor este realizată de către un membru numit de către acesta;
b) Ședințele în plen nu se pot desfășura decât sub conducerea Primarului Municipiului Buzău.
Art. 7
(1) Calitatea de membru în CDMB încetează în una dintre următoarele situații:
a) prin deces, prin renunțarea unilaterală la calitatea de membru, prin indisponibilitate fizică temporară din cauze medicale, prin lipsa din țară pe o perioadă îndelungată, prin neparticiparea în mod repetat la lucrările Comisiei din care face parte, prin lipsa de activitate în cadrul comisiei, din motive disciplinare;
(2) Persoana nominalizată să înlocuiască un membru revocat din CDMB are obligația de a lua cunoștință de prevederile prezentului regulament, pus la dispoziție de Secretariatul Tehnic;
Art. 8 Membrii CDMB nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată.
Art. 9 CDMB este sprijinit logistic, tehnic și informațional de un Secretariat Tehnic asigurat din rândul membrilor.
Art. 10 Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:
a) organizează logistic reuniunile CDMB și activitățile de consultare publică cu cetățenii;
b) pregătește documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunilor CDMB și asigură transmiterea oportună a acestora către membrii CDMB și invitați;
c) centralizează și integrează documentele elaborate în comisiile CDMB, în beneficiul Grupului de Convergență și în vederea elaborării rapoartelor de monitorizare și de evaluare a realizării documentelor;
d) elaborează rapoartele trimestriale de activitate ale CDMB, în vederea prezentării acestora Primarului;
e) monitorizează implementarea deciziilor CDMB;
f) primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea CDMB;
g) întocmește minutele tuturor reuniunilor CDMB în comisii, în plen și în Grupul de Convergență și asigură distribuirea acestora conform listei de distribuție aprobată de coordonatorul CDMB;
h) asigură arhivarea, în format electronic și pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la activitatea CDMB;
i) asigură furnizarea informațiilor privitoare la activitatea CDMB, în vederea publicării acestora în media și pe site-ul www.cdmb.ro;
Art. 11 Orice solicitare de informații publice cu privire la activitatea CDMB se adresează Secretariatului Tehnic, fie pe cale electronică, fie pe suport hârtie.

Cap. V: Funcționarea CDMB

Art. 12
(1) CDMB se întrunește la nivel de comisii și GC de două ori pe lună, iar în plen de patru ori pe an, în reuniuni ordinare și, ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare, la convocarea coordonatorului său.
(2) Convocarea pentru reuniuni extraordinare are loc la inițiativa Primarului sau la propunerea a jumătate plus 1 din numărul membrilor comisiei respective, a GC sau a plenului.
(3) Reuniunile CDMB pot avea loc la sediul Primăriei Municipiului Buzău sau în altă locație stabilită de comun acord de membrii săi și aprobată în scris de Primar.
Art.13
(1) Convocarea reuniunilor CDMB se face întotdeauna prin e-mail sau SMS, nu telefonic.
(2) Agenda preliminară și invitația de participare la reuniunile CDMB sunt transmise membrilor și, după caz, invitaților de către ST. Membrii CDMB pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare cu cel puțin trei zile înainte de data reuniunii.
(3) Agenda finală și documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul ședințelor CDMB sunt transmise membrilor/ participanților cu cel puțin două zile înaintea datei desfășurării reuniunii.
(4) Secretariatul tehnic poate furniza membrilor CDMB, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informații relevante cu privire la punctele din agendă, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cele mai recente informații cu privire la subiectele discutate.
Art. 14
(1) La sfârșitul fiecărei ședințe se stabilește data estimativă a viitoarei reuniuni de același nivel (Comisie, plen, GC).
(2) Reuniunile CDMB se desfășoară în limba română. Secretariatul Tehnic asigură furnizarea serviciilor de traducere a documentelor și de interpretare în și din limba engleză/alte limbi pe parcursul reuniunilor CDMB, atunci când este necesar.
(3) Ședințele de plen și adunările de consultare a cetățenilor organizate de CDMB pot fi filmate, înregistrate sau transmise în direct în mass media clasică sau în mediul on-line, neconținând informații cu caracter confidențial.
Art. 15
(1) Minuta reuniunilor CDMB se elaborează de către Secretariatul tehnic și se pune la dispoziția tuturor participanților în termen de 10 zile lucrătoare de la data reuniunii.
(2) Minuta reuniunii va cuprinde o secțiune referitoare la deciziile luate în cadrul CDMB.
Art. 16
(1) CDMB deliberează în mod valabil în plen și la nivel de comisie dacă la reuniuni participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(2) Deciziile în cadrul CDMB se iau prin consens sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin majoritate de două treimi din numărul membrilor.
Art. 17 La inițiativa coordonatorului, membrii CDMB pot fi consultați și în scris, în cazuri excepționale.
Art. 18 Transmiterea documentelor către membrii CDMB se efectuează prin poștă electronică, cu confirmarea primirii acestora. În acest scop, membrii CDMB sunt obligați să comunice Secretariatului Tehnic eventualele modificări ale datelor lor de contact.
Art. 19 Membrii comisiilor pot lucra colaborativ utilizând modulul Login din siteul www.cdmb.ro, varianta finală a documentelor fiind înaintată către ST.
Art. 20, Secretariatul tehnic asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activității CDMB și arhivarea acestora în conformitate cu normele interne de organizare și administrare a fondului arhivistic.
Art. 21 Toți membrii CDMB au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită:
a) să acționeze în interesul realizării proiectelor CDMB, în concordanță cu valorile centrale, scopurile și obiectivele stabilite;
b) să ia decizii exclusiv în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei sau pentru alții;
c) să păstreze confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau persoane ori prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
d) să se supună deciziilor CDMB adoptate în condițiile prezentului regulament.

Cap. VI: Dispoziții finale

Art. 22
(1) Prezentul regulament este analizat de către CDMB în cadrul primei ședințe în plen după elaborarea acestuia și transmis Primarului municipiului Buzău, în vederea aprobării lui prin decizie.
(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data deciziei Primarului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Dezvoltare al Municipiului Buzău.
(3) Regulamentul poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, la propunerea membrilor, prin decizie a Primarului Municipiului Buzău, modificările intrând în vigoare de la data deciziei.
Art. 23
Membrii cu activitate de cel puțin un an neîntrerupt în cadrul CDMB pot beneficia de recunoașterea publică a activității lor, precum și de alte forme de recompensă.